info@titulkovani.cz  
zkopírováno
+420 774 434 360

Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky platí od 6.10.2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb (dále poskytovatel), kterým je společnost Titulkování.cz, s.r.o. se sídlem Bítovská 1214/16, 140 00 Praha 4, IČ 03164748, a objednatele či objednatelky služby (dále objednatel). Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Poskytovatel oznámí odpovídajícím způsobem změnu obchodních podmínek publikací nové verze na webu www.titulkovani.cz a www.subtitles.company.
 2. Doba vyhotovení díla se vždy počítá od dodání všech podkladů objednatelem. Pokud není termín stanoven individuálně dohodou mezi objednatelem a poskytovatelem, platí 14 pracovních dnů.
 3. Cena služeb je stanovena nabídkou poskytovatele či se řídí ceníkem zveřejněným na webu www.titulkovani.cz nebo www.subtitles.company platným v den uskutečnění objednávky objednatelem. Cena se odvozuje podle délky videa a odvedené práce, pokud se poskytovatel a objednatel nedomluví jinak.
 4. Objednatel má od majitele autorských práv svolení k překladu a titulkování díla a má svolení tento překlad a titulkování zadat třetí straně. V případě, že se toto svolení ukáže neplatným, vzniklé škody hradí objednatel.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo po předchozím oznámení nevykonat domluvenou práci, pokud porušuje etický kodex poskytovatele, tedy zejména práce porušující zákony ČR či propagující zdraví nebezpečné výrobky a služby.
 6. Objednatel uděluje poskytovateli svolení se zpracováním svých osobních údajů pro účely fakturace a dalšího zajištění vyhotovení domluvené práce.
 7. Zasláním nabídky a objednáním vzniká mezi poskytovatelem a objednatelem smlouva o provedení díla (překladatelské, titulkovací a technické práce) a znamená souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 8. Pokud se nedomluví jinak, objednatel uděluje poskytovateli souhlas s uvedením základních informací o zakázce (název projektu, stopáž, informace o překladu, měsíc a rok vzniku, informativní název a logo objednatele, snímek z videa, poster projektu a stručný popis zakázky) do jeho veřejné databáze referencí.
 9. Splatnost faktur je 21 dní, pokud se poskytovatel a objednatel nedomluví jinak.
 10. Objednatel a poskytovatel se dohodli, že smlouva o provedení díla, její dodatky a právní vztahy z ní vyplývající, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti, se řídí a vykládají podle práva České republiky, vyjma kolizních norem. Jakékoliv spory z této smlouvy vyplývající nebo s ní související budou rozhodovány příslušnými soudy v České republice, konkrétně obecným soudem poskytovatele dle procesních předpisů České republiky.
 11. Poskytovatel odpovídá za vady dodaného díla podle zákona. Objednatel je povinen zkontrolovat stav provedeného díla a oznámit poskytovateli vady na něm případně zjištěné bez zbytečného odkladu po převzetí díla. Uplatnění vad díla se provádí s aktivním potvrzením přijetí oznámení poskytovatelem. Poskytovatel odstraní zjištěné vady provedením opravy díla; možnost uplatnění slevy z ceny díla nebo odstoupení od smlouvy se vylučuje, ledaže poskytovatel nedodá opravené dílo v přiměřené lhůtě po uplatnění vad díla.
 12. Objednatel bere na vědomí, že překlad z jednoho jazyka do druhého jazyka zpravidla umožňuje více variant dodání díla (tj. výsledný překlad), přičemž použití jakékoliv varianty překladu se považuje za řádné dodání díla. V případě požadavku objednatele na úpravu řádně dodaného díla provede poskytovatel takovou úpravu na náklady objednatele.
 13. Objednatel souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě, pokud se poskytovatel a objednatel nedomluví jinak.
 14. Ceny služeb uvedené na webu www.titulkovani.cz a www.subtitles.company a v nabídkách poskytovatele jsou bez DPH, pokud není uvedeno jinak.
 15. V případě sporů v obchodních věcech bude místně příslušným soudem prvního stupně soud, v jehož obvodu působnosti má poskytovatel sídlo.

Revize změn:

 • Obchodní podmínky ze dne 8.4.2015 byly dne 6.10.2015 doplněny o bod 8 (bez dalších změn) a dne 11.6.2017 o bod 9 (bez dalších změn) a dne 17.12.2017 o bod 10 (bez dalších změn) a dne 17.3.2018 o body 11-14 (bez dalších změn) a dne 21.10.2018 doplněny zmínky o webu www.subtitules.company (bez dalších změn) a dne 17.4.2020 doplněny o bod 15 (bez dalších změn) a dne 25.5.2021 aktualizována poslední věta v bodě 3 (bez dalších změn) a dne 23.11.2022 aktualizován bod 8 o logo zadavatele, snímek videa a poster projektu (bez dalších změn).