menu
logo Titulkování.cz Titulkování.cz
jazyk
profesionální tvorba titulků

tým

tým

týmTým Titulkování.cz tvoří lidé s bohatými zkušenostmi s tvorbou titulků, překladem a zpracováním videa. Titulky a video nás opravdu baví a rovněž provozujeme nekomerční web a blog o titulkováníweb o digitálním videu. Otitulkovat video jsou pro vás připraveni kvalitní překladatelé a rodilí mluvčí pro angličtinu, němčinu, francouzštinu, polštinu, španělštinu, portugalštinu, italštinu, ruštinu a mnohé další jazyky.

Petr Černoch Petr Černoch (cernoch@titulkovani.cz) je inženýrským geolo­gem. Jeho smysl pro detail, kresbu, ino­vace a obecně výtvarná zručnost jsou důle­žitými prvky Titulkování.cz. Petr Černoch je mi­lovník toče­né zmrzliny, žuly, florbalu, prodloužených obědů a je zakla­datel zážitkové akupunktury.

Lukáš Gurník Lukáš Gurník (gurnik@titulkovani.cz) je překladatel a titulkář s láskou k matematice a angličtině. Díky své pečlivosti a dlouholetému zaměření na tvorbu titulků je dobrou posilou týmu Titulkování.cz. Lukáš Gurník je milovník diskuzí o spojovnících a pomlčkách, sushi, počítačových i deskových her a Dublinu.

Tomáš Hnyk Tomáš Hnyk (hnyk@titulkovani.cz) je překla­datelem, tlumočníkem, logi­kem a filo­zofem. Jeho odborná eru­dice a zkuše­nosti s překla­datelstvím a tvorbou titu­lků vhodně doplňují Titulkování.cz. Tomáš Hnyk je milovník sauno­vání, městských bicy­klů, stopo­vání dopravních prostředků a černých stro­pů.

Irena Křiváková Irena Křiváková (krivakova@titulkovani.cz) je překla­datelkou a titu­lkářkou v anglickém jazyce. Se svým lingvi­stickým vzdě­láním, pečli­vostí a zájmem o filmo­vou téma­tiku dobře doplňuje tým Titulkování.cz. Když zrovna nepra­cuje, dobí­jí energii poma­lým přespolním bě­hem, mixo­váním triba­lových beatů, rodinným kempo­váním nebo spánkovou tera­pií.

Michal StašaMichal Staša (stasa@titulkovani.cz) je světelným poradcem. Kombinace zálib v typografii, este­tice, výtvarnu a zkuše­nosti s prací s textem jsou další důle­žité pilí­ře Titulkování.cz. Michal Staša je nadše­ný příznivec lidských práv, ultimate frisbee, falafe­lu a moldavské magie.

Veronika ŠnyrychováVeronika Šnyrychová (snyrychova@titulkovani.cz) je překladatelka a titulkářka. Díky svým odborným znalostem, které načerpala při stu­diu překla­du na Univerzitě Palackého v Olo­mouci, je platnou posi­lou týmu Titulkování.cz. Vero­nika miluje dobré jídlo, procházky a pose­zení s přáteli u desko­vých her.

Kristýna WankováKristýna Wanková (wankova@titulkovani.cz) je překla­datelkou a tlumočnicí se zamě­řením na angličtinu a němčinu. Díky vzdělání v oboru a zájmu o oblast filmových titulků dobře zapadá do týmu Titulkování.cz. Kristý­na Wanková je mi­lovnice polévek, dlou­hých nocí a poma­lých rán a svého ušatého psa.